دوره عمومی آتش نشانی
 
 
با توجه به رسالت شرکت اوج مبنی بر انجام عملیات سوخترسانی و حساسیت این موضوع لذا دوره آتش نشانی به منظور افزایش آگاهی و مهارت پرسنل شرکت اوج در سایت ۳۴ فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار گردید.
محمدی مسٔول آموزش شرکت سوخت رسانی اوج ضمن تاکید  بر افزایش مهارت های عمومی و تخصصی پرسنل شرکت سوخترسانی شرکت اوج بر تداوم این دوره ها تاکید نمود.
در دوره آموزشی فوق پرسنل شرکت اوج با انواع کپسول های آتش نشانی و شیرهای فشار قوی آب و سایر تجهیزات و شیرهای ایمنی در مخازن ذخیره سوخت آشنایی بیشتری پیدا نمودند.

 

 
                                                                                                                                                       روابط عمومی شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج