تلاش همکاران شرکت اوج در فرودگاه امام

تلاش همکاران شرکت اوج در فرودگاه امام جهت سرویس دهی مناسب و پاکسازی سایت سوخت رسانی به منظور جلوگیری از وقفه احتمالی در تأمین سوخت مورد نیاز هواپیماها در روز هشتم بهمن ماه  که بارش رحمت الهی  استان تهران را فراگرفته بود.