بازرسی و نظارت


کلیه تاسیسات شرکت اوج مورد نظارت و بازرسی های شبانه روزی می باشند. این بازرسی ها می تواند مربوط به بازرسان شرکت اوج، بازرسان دولتی و یا بازرسی های بین المللی باشد