تاییده های آزمایشگاه


سوخت موجود در مخازن روزانه شرکت اوج همگی بعد از چندین مرحله فیلتراسیون، نمونه گیری شده و به آزمایشگاه اداره کل سوختگیری هواپیمایی فرستاده می شوند و بعد بررسی و کسب تائیدیه های مکتوب جهت تحویل به هواپیماها آماده می شوند.