اعضای هیات مدیره


-

رئیس هیئت مدیره 

 

 

نایب رئیس هیئت مدیره

 

 

 

- علی هرندی     

مدیرعامل شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج و عضو موظف هیئت مدیره

 

 

-  

عضو هیئت مدیره 

 

 

عضو موظف هیئت مدیره