سهامداران


 

 

ردیف نام سهامدار میزان سهام
1 شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت % 96/3
2 علیمحمد شاهیدخت % 2
3 شرکت نفت نیک % 1
4 شرکت نفت قشم % 0/67
5 شرکت رهگستر نفت % 0/03