شرکتهای تابعه


شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج یکی از شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت می باشد.